Wdrożenie nowego wynalazku do masowej produkcji oraz wprowadzenie go jako
produktu do powszechnej sprzedaży (komercjalizacja wynalazku) wymaga oceny
ryzyka prawnego, uzyskania stosownych praw ochronnych (patent, wzór
przemysłowy lub użytkowy), stworzenia solidnej struktury organizacyjnej (spółki
lub holdingu spółek handlowych) oraz systemu umów licencyjnych z potencjalnymi
inwestorami, producentami i dystrybutorami. Profesjonalna obsługa prawna przy
komercjalizacji IP wymaga ścisłej współpracy prawników i rzeczników patentowych
oraz połączenia ich wiedzy, kompetencji i doświadczenia w tego typu projektach.

Nasi prawnicy i rzecznicy patentowi zdobyli praktyczne doświadczenie przy wielu
transakcjach transferu technologii oraz komercjalizacji wynalazków.

Opracowujemy kompleksowe rozwiązania prawne regulujące prawa do wyników
pracy intelektualnej prowadzonej w jednostkach badawczo-rozwojowych, skutecznie
pomagamy w zakresie tworzenia spin-off, jak i na następnym etapie komercjalizacji:
tworzenia efektywnych i bezpiecznych struktur sprzedażowych.

 

Doświadczenie:

Amerykański producent wyrobów medycznych –przygotowanie umowy dystrybucyjnej oraz licencyjnej dotyczącej wyrobu medycznego - pomp infuzyjnych oraz reprezentacja w negocjacjach z polskim producentem produktu.

Instytut PAN – doradzanie w zakresie komercjalizacji wynalazku obejmującego pochodną nukelozydu, modyfikowanego oligonukleotydu, sposób przeprowadzania ich syntezy i jej zastosowania: w zakresie umów o współwłasności praw do wynalazku.

Polski koncern paliwowy  – doradzanie w negocjacjach szeregu umów licencyjnych na wykorzystanie informacji technicznych i know-how w zakresie procesu zawiesinowego wykorzystywanego do produkcji polietylenu o dużej gęstości w reaktorze niskociśnieniowym oraz procesów produkcji polimerów propylenowych i katalizatorów o dużej wydajności.

Innowacyjna firma działająca w sektorze energetycznym – doradztwo oraz negocjacje umów konsorcjalnych na realizacje projektów realizowanych w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR i NFOŚiGW GEKON, uczelni wyższych oraz spółek energetycznych.

Uniwersytet – doradztwo w zakresie umów konsorcjalnych (program Marie Curie) zawieranych przez polską uczelnię z szeregiem uczelni zagranicznych.

Innowacyjna firma zajmująca się badaniami w zakresie optyki i jej zastosowaniem w biomedycynie (start-up) - reprezentacja w negocjacjach dotyczących umów R&D (research & development) z polską spółką giełdową z zakresu badania możliwości rozróżniania elementów krwi oraz w negocjacjach z zagranicznym kontrahentem. Opracowywanie umów o współwłasności praw do wynalazku.

Amerykańska sieć fast-food – doradzanie i negocjowanie umowy franczyzowych.

Producent kauczuków i tworzyw styrenowych – doradzanie oraz przygotowanie umowy o nabycie praw do wynalazku dot. kompozytu kopolimeru styrenu od jego twórcy.